Zasady oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
OPTIMUM

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1481 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 2015 r., poz. 843 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 2017 r., poz. 1534) W celu formułowania obiektywnych ocen stanu wiedzy, umiejętności i sprawności uczniów wprowadza się w szkole jednolite zasady oceniania. Wewnątrzszkolne Ocenianie w Społecznej Szkole Podstawowej Optimum podaje się do wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA UCZNIA MA NA CELU:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

II. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OBEJMUJE:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

III. SKALE OCEN
1) W klasach 1–3 oceny z poszczególnych edukacji zapisywane są w dziennikach w postaci liter według następującej skali:
wspaniale – ocenie tej odpowiada litera A,

bardzo dobrze – ocenie tej odpowiada litera B,

ładnie – ocenie tej odpowiada litera C,

postaraj się – ocenie tej odpowiada litera D,

pomyśl – ocenie tej odpowiada litera E,

pracuj więcej – ocenie tej odpowiada litera F.

Z religii dopuszcza się stosowanie ocen wyrażonych cyfrą w skali 1–6.

2) W klasach 4–8 oceny są zapisywane w dziennikach w postaci cyfr:
– celujący: 6,
– bardzo dobry: 5,
– dobry: 4,
– dostateczny: 3,
– dopuszczający: 2,
– niedostateczny: 1.
Dopuszcza się stosowanie w ocenach śródrocznych plusów i minusów.

3) W klasach 1–3 szkoły podstawowej ocena z zachowania ma formę oceny opisowej.

4) Skala ocen z zachowania uczniów w klasach 4–8 jest następująca:
– wzorowe,
– bardzo dobre,
– dobre,
– poprawne,
– nieodpowiedne,
– naganne.

IV. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
1) Wymagania na poszczególne oceny w klasach 1–3.

Wspaniale (A): ocenę tę otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań praktycznych i teoretycznych w nowych sytuacjach. Proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania.

Bardzo dobrze (B): ocenę tę otrzymuje uczeń, który poprawnie stosuje wiadomości; wykonuje samodzielnie polecenia, rozwiązuje zadania; może popełnić błąd, który po wskazaniu sam potrafi poprawić.

Ładnie (C): ocenę tę otrzymuje uczeń, który poprawnie stosuje wiadomości; wykonuje polecenia przy pomocy nauczyciela, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielne poprawić, czyni postępy.

Postaraj się (D): ocenę tę otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela wykonuje polecenia o niewielkim stopniu trudności; często popełnia błędy, czyni niewielkie postępy.

Pomyśl (E): ocenę tę otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela wykonuje polecenia, rozwiązuje zadania o niskim stopniu trudności, czyni niewielkie postępy.

2) Wymagania na poszczególne oceny w klasach 4–8.
Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności:
– niezbędne (elementarne) w uczeniu się treści danego przedmiotu,
– potrzebne w codziennym życiu,
– konieczne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną obejmują wiadomości i umiejętności:
– najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
– łatwe do opanowania, o niewielkim stopniu złożoności,
– użyteczne w życiu codziennym.

Wymagania rozszerzające na ocenę dobrą obejmują wiadomości i umiejętności:
– istotne w strukturze przedmiotu,
– bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy treści zaliczanych do wymagań podstawowych,
– wspierające tematy podstawowe,
– wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorców znanych z lekcji i podręcznika,
– rozwijane na wyższym etapie kształcenia.

Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą obejmują wiadomości i umiejętności:
– złożone, trudne, ale ważne do opanowania,
– wymagające korzystania z różnych źródeł,
– umożliwiające rozwiązywanie problemów,
– pośrednio użyteczne w życiu codziennym.

Wymagania wykraczające na ocenę celującą obejmują wiadomości i umiejętności:
– stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
– wynikające z indywidualnych zainteresowań.

3) Wymagania na poszczególne oceny z zachowania.
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
• wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
• jest inicjatorem życia społecznego,
• wzorowo przestrzega regulaminów szkolnych,
• jest chlubą szkoły,
• zawsze dba o piękno i poprawność mowy ojczystej, jest w tym względzie przykładem dla innych,
• działa na rzecz promocji zdrowia, dba o zdrowie oraz przestrzega norm bezpieczeństwa, dba również o bezpieczeństwo innych,
• w różnych sytuacjach i miejscach jest wzorem godnego i kulturalnego zachowania,
• jest szczególnie grzeczny wobec innych,
• ma nie więcej niż 5 spóźnień w półroczu.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
• aktywnie uczestniczy w życiu społecznym szkoły,
• wzorowo przestrzega regulaminów szkolnych,
• aktywnie uczestniczy w tradycyjnych wydarzeniach szkoły,
• dba o piękno i poprawność mowy ojczystej,
• przestrzega norm bezpieczeństwa i zasad zdrowotnych,
• wykazuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią,
• jest grzeczny wobec innych,
• ma nie więcej niż 10 spóźnień w półroczu.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• wypełnia obowiązki szkolne,
• stosuje się do regulaminów oraz przestrzega zasad współżycia w grupie,
• kultywuje tradycje szkoły,
• zwraca uwagę na kulturę słowa i poprawność języka,
• dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne,
• zachowuje się zgodnie z normami kultury,
• okazuje należny stosunek innym,
• ma nie więcej niż 15 spóźnień w półroczu.
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
• stara się wypełniać obowiązki szkolne,
• nie zawsze wypełnia regulaminy szkolne,
• stara się dbać o dobre imię szkoły,
• nie zawsze dba o kulturę słowa i poprawność języka,
• stara się przestrzegać norm bezpieczeństwa,
• dąży do tego, aby zachowywać się godnie i kulturalnie,
• stara się zachowywać właściwie wobec innych,
• ma więcej niż 15 spóźnień w półroczu.
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
• lekceważy obowiązki szkolne ,
• nie przestrzega regulaminów szkolnych,
• postępuje wbrew przyjętym zasadom społecznym,
• często uchybia dobremu imieniu szkoły,
• nie dba o kulturę słowa i poprawność języka,
• uczestniczy w incydentach zagrażającym zdrowiu i życiu,
• swoim zachowaniem daje zły przykład innym,
• w kontaktach z innymi wykazuje brak szacunku.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
• uchybia obowiązkom szkolnym,
• łamie regulaminy szkolne,
• rażąco uchybia godności ucznia szkoły Optimum,
• łamie tradycje szkoły,
• używa wulgaryzmów, nie dba o poprawność języka, nie reaguje na upomnienia,
• prowokuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych,
• demoralizująco wpływa na zachowanie innych,
• odznacza się arogancją wobec innych.

 

V. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ORAZ ZASADY PRZEPROWADZANIA KARTKÓWEK, SPRAWDZIANÓW I PRAC KLASOWYCH

1) Formy kontroli:
– zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał oraz w czasie lekcji powtórzeniowych (kontrola ustna);
– dawanie uczniom poleceń do pisemnego wykonania na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym (wykonywanie zadań i ćwiczeń);
– przeprowadzanie pisemnych prac, takich jak wypracowania, dyktanda, sprawdziany, kartkówki (sprawdzian – praca pisemna trwająca od 30 do 90 minut, zapowiedziana tydzień wcześniej i wpisana do dziennika; kartkówka – pisemne sprawdzenie wiadomości trwające do 15 minut z zakresu tematycznego do 3 ostatnich tematów, odbywające się bez zapowiedzi);
– stosowanie wystandaryzowanych testów osiągnięć szkolnych;
– ocena wytworów pracy ucznia;
– ocena samodzielnej pracy ucznia;
– analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.
2) Kontrola pracy ucznia powinna być prowadzona systematycznie, tj. równomiernie rozłożona na cały okres nauki. Uczniowie mogą dokonywać samokontroli i samooceny oraz autorefleksji w oparciu o określone kryteria przedmiotowe.
3) Nauczyciel poprawia prace i ocenia je według przedmiotowych zasad oceniania podanych na początku roku szkolnego.
4) Ocena powinna spełniać rolę wspierającą ucznia w jego rozwoju.
5) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom) do końca bieżącego roku szkolnego podczas zebrań, konsultacji bądź indywidualnych spotkań.
6) Uczeń ma prawo do poprawienia oceny otrzymanej z prac kontrolnych w terminie ustalonym przez nauczyciela i zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.
7) Uczeń powinien być przekonany o tym, że:
– nauczyciel ocenia jego osiągnięcia, a nie – osobę;
– ocena jest jawna;
– ocena stanowi informację o spełnieniu wymagań programowych;
– ocena nie jest ani karą, ani nagrodą;
– słabsza ocena informuje o jego brakach w wiedzy i umiejętnościach;
– nauczyciel może pomóc w uzupełnieniu braków.
8) Zasady przeprowadzania prac klasowych są następujące:
– każda praca klasowa powinna być zapowiedziana przynajmniej na tydzień przed jej przeprowadzeniem i poprzedzona lekcją utrwalającą;
– w ciągu dnia uczeń może pisać jedną, zaś w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy prace klasowe;
– prace klasowe należy ocenić w ciągu dwóch, a z języka polskiego – w ciągu trzech tygodni;
– nauczyciel omawia i podsumowuje wyniki prac pisemnych na lekcji;
– w przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo do napisania sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
– przedmiotowe zasady oceniania opracowane są przez komisje przedmiotowe lub nauczyciela przedmiotu.

VI. OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE – ZASADY I TRYBY

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów) o:
– wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
– sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
– warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów) o:
– warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
– warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3) W przypadku oceny śródrocznej lub rocznej rodzice (opiekunowie) mogą złożyć pisemną prośbę do nauczyciela o uzasadnienie tej oceny. Nauczyciel w ciągu dwóch dni roboczych wręcza uczniowi bądź jego rodzicom (opiekunom) pisemne uzasadnienie tej oceny. Jeden egzemplarz podpisany przez rodziców (opiekunów) zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela, drugi – wręczony zainteresowanym. W przypadku nieprzekonującego uzasadnienia oceny rocznej stosuje się przepisy dotyczące egzaminu sprawdzającego określone prawem.

4) Uczeń może ubiegać się o podwyższenie proponowanej oceny rocznej z obowiązkowych i obowiązkowych dodatkowych zajęć tylko o jeden stopień po spełnieniu następujących warunków:
– co najmniej połowa uzyskanych ocen z przedmiotu jest równa ocenie, o którą ubiega się uczeń, przy czym brana jest pod uwagę waga ocen;
– uczeń przystąpił do wszystkich przeprowadzonych w ciągu roku szkolnego sprawdzianów;
– uczeń uzyskał ze wszystkich sprawdzianów pozytywne oceny (również w trybie poprawiania oceny niedostatecznej);
– uczeń skorzystał z oferowanych przez nauczyciela form poprawy.

Rodzice (opiekunowie) ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemną prośbą w formie podania do nauczyciela przedmiotu w ciągu trzech dni od poinformowania go o przewidywanej ocenie.
Gdy uczeń nie spełnia któregokolwiek z warunków, prośba nie zyskuje akceptacji.
W przypadku spełnienia warunków po wyrażeniu pisemnej zgody na podaniu przez nauczyciela najpóźniej na pięć dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela sprawdzianu pisemnego. Zakres sprawdzianu obejmuje cały rok szkolny.
Sprawdzian zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela. Poprawa oceny rocznej na wyższą niż przewidywana następuje, gdy sprawdzian został napisany na ocenę, o którą ubiegał się uczeń lub wyższą. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa niż proponowana, niezależnie od wyniku sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń.

5) Tryb oceniania śródrocznego i rocznego:
– klasyfikację uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego (klasyfikacja śródroczna i roczna);
– klasyfikację śródroczną przeprowadza się w terminie do końca stycznia, a jeśli ferie zimowe rozpoczynają się w styczniu, to do ostatniego piątku przed feriami;
– klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wystawieniu oceny klasyfikacyjnej oraz wyrażeniu opinii szkoły o zachowaniu ucznia w formie oceny z zachowania według przyjętej skali i kryteriów;
– ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za oba półrocza według zasad przyjętych przez nauczycieli, określonych w przedmiotowych zasadach oceniania;
– ocena śródroczna i roczna nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych – powinna określać poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w przedmiotowych programach nauczania na dany okres szkolny;
– przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wagę/ważność ocen;
– przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych w klasach 1–3 stosuje się ocenę opisową;
– ocenę śródroczną/roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nauczyciel upoważniony przez Dyrektora szkoły;
– podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/rocznej z poszczególnych przedmiotów jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia;
– na miesiąc przed klasyfikacją półroczną lub roczną nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje ucznia o proponowanej ocenie śródrocznej/rocznej;
– nauczyciel wpisuje przewidywaną ocenę do dziennika w rubryce „propozycja oceny”;
– wychowawca informuje rodziców (opiekunów) o proponowanych ocenach śródrocznych;
– tryb i zasady przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych z zajęć wychowania fizycznego, plastyki, informatyki, techniki i muzyki regulują ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych:
a) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, informatyki, techniki i muzyki (zgodnie z prawem) nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
b) na ocenę z wychowania fizycznego plastyki, informatyki, techniki i muzyki mają wpływ elementy, takie jak: postawa i aktywność ucznia podczas zajęć, frekwencja, przygotowanie ucznia do lekcji, wiadomości oraz oceny sprawdzianów umiejętności;
c) decyzje o zwolnieniu z części bądź całości zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie podania rodziców (opiekunów) ucznia oraz dołączonej opinii lekarza, w której określony jest czas niedyspozycji ucznia;
– ostateczną ocenę śródroczną/roczną zatwierdza klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej;
– ocena śródroczna/roczna może różnić się od oceny proponowanej na miesiąc przed klasyfikacją, jeśli uczeń nie spełnił warunków określonych przez nauczyciela lub wykazał się znacznymi osiągnięciami, wiadomościami lub umiejętnościami;
– śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia w terminie trzech dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej;
– po wystawieniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej każdy uczeń klas 4–8 lub jego rodzice (opiekunowie) otrzymują dodatkowo ocenę opisową z wybranych dwóch przedmiotów według grafika ustalonego na początku roku szkolnego;
– uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (ponad 50%) na zajęciach edukacyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednej, kilku lub wszystkich ocen klasyfikacyjnych rocznych;
– uczeń nieklasyfikowany może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. Tryb i zasady egzaminu określają ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
– uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną, znajduje się w takiej sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał śródroczną/roczną ocenę niedostateczną;
– uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Tryb i zasady egzaminu poprawkowego określają ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
– termin egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza Dyrektor szkoły.

6) Śródroczne i roczne ocenianie zachowania uczniów:
– ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi, w trudnych przypadkach z pedagogiem szkolnym;
– zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie oceny;
– ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że spełnione zostały wszystkie określone kryteria;
– uczeń ma możliwość otrzymania oceny warunkowej z zachowania, gdy zobowiąże się do bezwzględnego przestrzegania norm zachowania i do ewidentnej poprawy; decyzja o ocenie warunkowej zapada na posiedzeniu zespołu wychowawczego.
– zasadniczy wpływ na końcową ocenę z zachowania mają: kultura osobista ucznia, jego stosunek do obowiązków szkolnych, zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz aktywność podczas zielonej szkoły.

W zakresie kultury osobistej o ocenie z zachowania decydują głównie:
– uczciwość w codziennym postępowaniu,
– wrażliwość społeczna,
– sposób bycia wyrażający szacunek wobec siebie i innych,
– dbałość o kulturę słowa i sposobu bycia,
– dbałość o zdrowie swoje i innych (nieuleganie nałogom),
– dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu,
– noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych,
– posługiwanie się telefonem komórkowym w szkole bez naruszenia regulaminu używania telefonów komórkowych,
– poszanowanie mienia swojego i cudzego,
– przestrzeganie regulaminu szkoły.

W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych o ocenie z zachowania decydują przede wszystkim:
– sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotkanych trudności,
– systematyczność w przygotowaniu się do lekcji,
– wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,
– regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
– regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne (nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu następnego tygodnia po ustaniu powodu nieobecności w szkole; nieobecności usprawiedliwiane w późniejszym terminie nie będą honorowane),
– troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych,
– wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
– przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, w tym regulaminów pracowni przedmiotowych.

Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska
(np. udział w konkursach przedmiotowych z powodzeniem, prace na rzecz KLT, wolontariatu) mają wpływ na podwyższenie oceny z zachowania.

7) Procedura wystawiania ocen z zachowania oraz tryb starania się o wyższą niż proponowana ocenę roczną z zachowania:
– na około miesiąc przed planowanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów) o proponowanej ocenie z zachowania;
– nauczyciele uczący w danej klasie są zobowiązani do ocenienia zachowania ucznia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
– rodzice (opiekunowie) ucznia mogą ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania ucznia w formie pisemnego podania skierowanego do wychowawcy klasy nie później niż dwa dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie z zachowania. Podanie powinno zawierać: ocenę, o jaką się stara uczeń, oraz szczegółowe uzasadnienie spełnienia przez ucznia wymagań na tę ocenę;
– wychowawca po otrzymaniu podania zwołuje zespół nauczycieli uczący w danej klasie najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Zespół ten analizuje prośbę rodziców (opiekunów) i ustala ostateczną ocenę zachowania;
– wychowawca sporządza pisemne uzasadnienie oceny, którą otrzymał uczeń i przekazuje ją zainteresowanym, zachowując w dokumentacji potwierdzoną przez rodziców (opiekunów) kopię;

Obniżenie lub podwyższenie oceny z zachowania może nastąpić wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
8) Tryb usprawiedliwiania nieobecności uczniów.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne – (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. Prawo Oświatowe art. 40 ust. 1 pkt 2.)
2. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
3. Nieobecność ucznia jest uzasadniona tylko w następujących przypadkach:
• choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym;
• wizyty lekarskie i badania specjalistyczne;
• wypadki;
• zdarzenia losowe, sytuacja rodzinna.
Inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwiane.

4. Decyzję, czy nieobecność jest uzasadniona, podejmuje wychowawca klasy, w szczególnych wypadkach po konsultacji z dyrektorem szkoły, pedagogiem.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować wychowawcę telefonicznie lub pisemnie (zapis w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej), o przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia, po zaistnieniu przyczyny powodującej nieobecność w danym dniu. Wychowawca odnotowuje zgłoszoną nieobecność traktując ją jako usprawiedliwioną.
6. W przypadku niemożności bezpośredniego kontaktu z wychowawcą klasy, informacja o nieobecności ucznia i jej przyczynie powinna zostać przekazana telefonicznie do sekretariatu szkoły. W takim przypadku wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia doręczone wychowawcy klasy bezpośrednio lub przez dziennik elektroniczny.
7. W przypadku nieobecności, która nie została wcześniej zgłoszona wychowawcy, wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez rodziców przekazane wychowawcy, niezwłocznie po jej zakończeniu, najpóźniej 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. Usprawiedliwienie powinno zawierać dokładne daty nieobecności.
8. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 50% godzin w miesiącu spowodowanej chorobą, należy przedłożyć wychowawcy zaświadczenie lekarskie.
9. W przypadku konieczności zwolnienia dziecka z części zajęć w danym dniu rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek przed tym faktem poinformować wychowawcę o planowanej nieobecności i jej powodach, na tej podstawie nieobecność zostaje usprawiedliwiona.
10. W przypadku stwierdzenia u ucznia wagarów lub powtarzających się spóźnień na pierwszą godzinę lekcyjną, bez ich wcześniejszego zgłoszenia, następuje zaproszenie rodziców przez wychowawcę, który przeprowadza rozmowę wyjaśniającą przyczyny zjawiska i ustala środki naprawcze. Rodzice są zobowiązani do utrzymania systematycznych kontaktów z wychowawcą klasy i przestrzegania wspólnych ustaleń.
11. W przypadku powtarzania się nieobecności nieusprawiedliwionej w czasie jednego miesiąca rodzice są wzywani do szkoły na spotkanie z wychowawcą, dyrektorem, bądź pedagogiem szkolnym.
12. Nieusprawiedliwiona nieobecność w ilość 50 % godzin w półroczu jest podstawą do wszczęcia postepowania administracyjnego.
13. Liczba godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień ma wpływ na ocenę z zachowania , uwzględnioną w punkcie VI-OCENIANIE ROCZNE I PÓŁROCZNE.
VII. NAGRODY I KARY

1) Nagrody
Uczeń może być wyróżniony pochwałą za zachowanie bądź wyniki w nauce:
– przed klasą – przez wychowawcę klasy,
– przed klasą – przez Dyrektora szkoły,
– na apelu szkolnym – przez Dyrektora szkoły.

Uczeń może być uhonorowany dyplomem Społecznej Szkoły Podstawowej Optimum na apelu podsumowującym 1. półrocze, gdy uzyskał średnią ocen 4,75 i bardzo dobre zachowanie.

Uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową związaną z pobytem na zielonej szkole według ustaleń i kryteriów zespołu nauczycieli przebywających na zielonej szkole.

Uczeń może być nagrodzony na koniec roku nagrodą książkową lub rzeczową za aktywną działalność w kołach naukowych lub wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach.
Rodzice (opiekunowie) uczniów wyróżnionych otrzymują listy gratulacyjne.

Uczeń, który :
– uzyskał jedną z najwyższych średnich ocen końcoworocznych w szkole,
– otrzymał ocenę wzorową z zachowania,
– godnie reprezentował szkołę w konkursach, zawodach i olimpiadach,
– podejmował zadania na rzecz szkoły i środowiska,
może na wniosek członka rady pedagogicznej i po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną otrzymać medal i tytuł SAPERE AUDE.

Cała klasa, na wniosek nauczyciela lub rady pedagogicznej, może otrzymać nagrodę w postaci zagospodarowania jednego dnia nauki wyjściem do kina, teatru lub zorganizowaniem wycieczki. Nagroda ta przysługuje za wybitne osiągnięcia klasy w określonej dziedzinie lub wzorową organizację imprezy szkolnej lub pozaszkolnej.

2) Kary
Uczeń zostaje ukarany upomnieniem za nieodpowiednie zachowanie bądź brak pilności w wypełnianiu obowiązków szkolnych czy nierespektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Upomnienia może udzielić:
– wychowawca klasy – przed klasą,
– Dyrektor szkoły – przed klasą.
Szczególny wymiar ukarania ucznia nadaje się upomnieniu udzielonemu uczniowi przez Dyrektora szkoły na apelu szkolnym.

Uczeń może być także ukarany poprzez:
– naganę pisemną z powiadomieniem rodziców (opiekunów),
– zespół wychowawczy,
– zawieszenie w prawach uczestnictwa w wyjściach pozalekcyjnych, imprezach i prawach reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Z uczniami, których nieregulaminowe zachowanie rokuje poprawę, podpisuje się kontrakt w obecności Dyrektora szkoły, wychowawcy i rodziców (opiekunów).

W wypadku ucznia, który rażąco narusza zasady zachowania Społecznej Szkoły Podstawowej Optimum, po wyczerpaniu środków zaradczych lub ze względu na dużą szkodliwość społeczną, uczeń może być odesłany do szkoły w rejonie, po uprzednim wystosowaniu pisma przez Dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty.

Tryb odwołania się od kar:
– uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej mu kary, kierując pisemną prośbę, sformułowaną przez rodziców (opiekunów) o ponowne rozpatrzenie sprawy przez radę pedagogiczną lub Dyrektora szkoły, którzy podejmą ostateczną decyzję;
– uczeń ma zawsze prawo zwrócić się do wychowawcy, pedagoga szkolnego lub zaufanego nauczyciela z prośbą o wstawiennictwo, poręczenie lub ponowne rozpatrzenie winy. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały zaakceptowane i uchwalone w dniu 30.08.2019 r. przez radę pedagogiczną Społecznej Szkoły Podstawowej Optimum we Wrocławiu i wchodzą w życie z dniem 01.09.2019 r.

 © 2023 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley